Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie
ul. Wniebowstąpienia 4
84-200 Wejherowo
NIP 588-17-66-229

                     

 

 

UWAGA!

ZMIANA SIEDZIBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE

 

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich

– I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

– zostały przeniesione do siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Reformatów 9

(numery telefonów i adres poczty mailowej pozostają bez zmian)

 

 

 

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo, Władysławowo.

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wejherowie – ul. Wniebowstąpienia 4 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wejherowie przyjmuje interesantów (poza interesantami do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych – informacja poniżej) w poniedziałki od 8.oo – 18.oo, od wtorku do piątku w godzinach od 8.oo – 15.20, przy czym ta grupa interesantów wchodzi do budynku głównym wejściem Sądu.

W godzinach od 10.20 – 10.30, 13.20 – 13.30, a w poniedziałki dodatkowo od 15.10 – 15.20 uwaga na przerwy w celu dokonania niezbędnych czynności dezynfekujących.

Interesant w przerwach oczekuje na holu głównym budynku Sądu.

kontakt e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w  sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, wykonania orzeczeń

Zadania Biura Obsługi Interesantów są realizowane z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanych i udostępnionych przez Ministra Sprawiedliwości (więcej informacji w zakładce „Aktualności”  ).

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału/sekcji;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w Biurze Obsługi Interesantów nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

 

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Zasady przyjmowania interesantów:

 • Poczta pochodząca od podmiotów publicznych (w szczególności Komorników, Policji, Prokuratury, Urzędów administracji samorządowej i rządowej oraz innych instytucji – poza pocztą do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych – informacja poniżej) przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo – 15.oo, przy czym podmioty publiczne wchodzą do budynku wejściem „C”, po podaniu za pośrednictwem domofonu celu wizyty Ochronie Sądu i złożenia dokumentów w Biurze Podawczym – pokój nr 018, w poniedziałki po godzinie 15.oo istnieje możliwość złożenia dokumentów w głównym Biurze Podawczym, a wejście do budynku możliwe jest przez wejście główne. Interesant w przerwach oczekuje na korytarzu budynku Sądu.

W godzinach od 9.50 – 10.00, 12.50 – 13.00  uwaga na przerwy w celu dokonania niezbędnych czynności dezynfekujących.

 • Poczta pochodząca od pozostałych podmiotów/uczestników (w szczególności stron, świadków – poza pocztą do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych – informacja poniżej) przyjmowana jest w poniedziałki od 8.oo – 18.oo, od wtorku do piątku w godzinach od 8.oo – 15.20, przy czym ta grupa interesantów wchodzi do budynku głównym wejściem. Interesant w przerwach oczekuje na holu głównym budynku Sądu.

Dezynfekcja stanowisk przy okienkach głównego Biura Podawczego prowadzona jest w godzinach od 10.10 – 10.15, 13.10 – 13.15, a w poniedziałki dodatkowo od 15.00 – 15.05.

 

Czytelnia akt Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Zamawianie akt: czytelnia@wejherowo.sr.gov.pl lub telefonicznie 58 67 28 865 w poniedziałki w godzinach 7.30 – 8.00 i 17.00 – 18.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 8.00 i 14.30 – 15.30

Regulamin czytelni akt

 

Kasa Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Kasa Sądu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od 8.00 – 15.15 z przerwą od 12.00 – 12.30.Interesant w przerwach oczekuje na holu głównym budynku Sądu. Dezynfekcja stanowiska przy okienku Kasy prowadzona jest w godzinach od 10.10 – 10.15, 13.10 – 13.15.

 

Informacja w sprawach ksiąg wieczystych – IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie – ul. Wniebowstąpienia 4:

Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych pokój nr 019 przyjmuje interesantów:

– od wtorku do piątku w godzinach od 10.10 – 13.00, od 13.10 – 15.20, a w poniedziałki dodatkowo od 15.30 – 18.00 – z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych czynności dezynfekujących pokój nr 019.

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 – 10.00 – Interesanci umówieni, urzędy, kancelarie notarialne;

W godzinach od 7.30 – 8.30 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 58 67 28 888 Interesanci mogą umawiać się telefonicznie na wizytę w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w celu złożenia wniosku oraz wglądu do akt ksiąg wieczystych.

Istnieje również możliwość umówienia się na wizytę za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl.

Interesant wchodzi do budynku głównym wejściem i w przerwach na dezynfekcję oczekuje na korytarzu budynku Sądu.

tel. 58 67 28 880 – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. 58 6728-888 – Ekspozytura Centralnej Informacji przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych: zamawianie akt ksiąg wieczystych:  księgi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl lub telefonicznie 58 67 28 888

Regulamin czytelni akt ksiąg wieczystych

Dokumenty z elektronicznego rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskać za pośrednictwem strony:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

 

UWAGA!

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony interesantów, uczestników postępowań oraz pracowników Sądu (więcej informacji w zakładce „Koronawirus”).

Interesanci wpuszczani są do budynku sądowego przez pracowników Ochrony Sądu pojedynczo, przy zachowaniu dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów – 1 osoba, Biura Podawczego – 2 osoby, Kasy – 1 osoba, Czytelni Akt – 2 osoby.

Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Wejherowie uczestników postępowań sądowych wezwanych na sale rozpraw/pokoje przesłuchań możliwe jest nie wcześniej niż 15 minut przed godziną zaplanowanej czynności za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę i posiedzenie, a w przypadku osób wezwanych telefonicznie, weryfikowanie przez Funkcjonariuszy Ochrony tej okoliczności.

Mając na celu zachowanie zasady jawności rozprawy z jednoczesnym zachowaniem zasady bezpiecznego procedowania istnieje możliwość wstępu na sale rozpraw Sądu Rejonowego w Wejherowie publiczności za zezwoleniem przewodniczącego rozprawy (posiedzenia). W tym wypadku Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie (posiedzeniu jawnym) jest zobowiązana nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zgłosić mailowo lub telefonicznie zainteresowanie uczestnictwem w rozprawie (posiedzeniu jawnym) w sekretariacie Wydziału, Sekcji. Po podjęciu decyzji przez przewodniczącego rozprawy (posiedzenia), kierownik sekretariatu wydziału, sekcji lub osoba przez niego wyznaczona informuje osoby składające wnioski o decyzji oraz, w stosunku do osób, które otrzymały zgodę, wydaje tzw. „karty wstępu na rozprawę jako publiczność” w formie mailowej lub telefonicznej oraz przekazuje ochronie Sądu listę osób uprawnionych do wejścia na teren Sądu jako publiczność wskazując numer sali i godzinę rozpoczęcia sprawy. Z uwagi na ograniczenia, o wejściu na salę rozpraw decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby wchodzące do budynków Sądu Rejonowego w Wejherowie zobowiązane są stosować się do aktualnych wymogów dotyczących zakrywania ust i nosa. Wewnątrz budynków znajdują się pojemniki z płynami dezynfekującymi, z których należy korzystać.

Skargi administracyjne skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów można składać wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie.

W celu sprawnej i skutecznej możliwości informowania o terminach rozpraw i posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, w tym także w sprawach odroczonych na kolejny termin oraz o możliwości wyznaczania wideokonferencji​, prosi się o wskazywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych, które umożliwią szybkie i bezkolizyjne zawiadomienie o powyższych czynnościach.

Przy budynku sądowym w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4 znajduje się skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Wejherowie. Pisma składane w dni robocze po godzinie 15.15 przyjmowane są następnego dnia roboczego.

Kontakt z Sądem możliwy jest również w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

informacja@wejherowo.sr.gov.pl

w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – I Wydział Cywilny

w2karny@wejherowo.sr.gov.pl – II Wydział Karny

w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

sekcja_cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym

sekcja.karny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

administracja@wejherowo.sr.gov.pl – Sekretariat Prezesa Sądu

 

Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

59 1010 1140 0071 8422 3100 0000

Numer rachunku na zaliczki dla biegłego, tłumacza, kuratora Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

96 1010 1140 0071 8413 9800 0000

 

Numer rachunku sum depozytowych Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Z dniem 1 stycznia 2015r. wszelkie depozyty wpłacane być powinny na rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku:

rachunek bankowy prowadzony w PLN                    57 1130 1017 0021 1000 9590 0004

rachunek bankowy prowadzony w USD                    30 1130 1017 0021 1000 9590 0005

rachunek bankowy prowadzony w EUR                    14 1130 1017 0021 1000 9590 0002

rachunek bankowy prowadzony w CHF                    41 1130 1017 0021 1000 9590 0001

rachunek bankowy prowadzony w GBP                    84 1130 1017 0021 1000 9590 0003

 

 

UWAGA!

z dniem 1 stycznia 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Wejherowie zostały zniesione:

 

 1. Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. MS poz. 253 z 2020r.) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych
 • Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku

Księgi wieczyste zostały przeniesione do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

 • Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku

Sprawy ze zniesionego Wydziału będą rozpoznawane w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

   2.   Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z 18 dnia grudnia 2020 roku nr 466/20-KO

 • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich z siedzibą w Pucku

 Sprawy ze znoszonego III Zespołu będą prowadzone przez:

– I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

– II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

O SPRAWIE MEDIALNEJ

 

Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie uprzejmie informuje, iż aktualne informacje o sprawie karnej będącej przedmiotem zainteresowania mediów (sprawa przeciwko Krystianowi W.) znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce „AKTUALNOŚCI”.

Wejherowo, dnia 25 października 2018 r.

                                                                                                    Z poważaniem,

                                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                   Ewa Kruk

 

 

 Opublikowano przez o 08:53
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie