Cze 212016
 

KOMUNIKAT
dotyczący zasad uzyskiwania informacji o sprawie sądowej
za pośrednictwem drogi elektronicznej
w trybie § 98 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych

Zgodnie z § 98 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 2316) osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może otrzymać drogą elektroniczną informacje o stanie sprawy, do  których uzyskania jest uprawniona.
Ustawodawca określił następujące sposoby złożenia zapytań w tym zakresie:
1. Złożenie zapytania za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

2. Złożenie zapytania drogą elektroniczną podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Złożenie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl.

W takim przypadku adres poczty elektronicznej, z którego składane jest zapytanie winien zostać uprzednio wskazany przez osobę składającą zapytanie w piśmie procesowym, jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach.
Zgłoszenia adresu poczty elektronicznej można dokonać jedynie w konkretnych sprawach rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie