Lis 102016
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony dnia 16 marca 2016 roku przed notariuszem Tomaszem Weberem w Kancelarii Notarialnej w Pucku (Rep. A Nr 1623/2016) zawierający między innymi oświadczenie złożone w imieniu małoletnich Aleksandry Kamili Ceynowa i Julii Ceynowa przez przedstawiciela ustawowego małoletnich Urszulę  Ceynowa, nadto w imieniu własnym przez Urszule Ceynowa w przedmiocie przyjęcia przez wymienionych spadkobierców z dobrodziejstwem inwentarza spadku po Krzysztofie Piotrze Ceynowa, synu Janiny i Franciszka (PESEL Nr 72100403599) zmarłym dnia 03 marca 2016 roku Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Połczynie przy ul. Cichej 21.

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie