Gru 132016
 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony w dniu 05 lipca 2016 roku przed notariuszem Katarzyną Rożyńską – Terman w Kancelarii Notarialnej w Rumi (Rep. A Nr 5927/2016) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po matce składającej oświadczenie – Zofii Marii Drobotowicz – Chatys, córce Jadwigi i Leona (PESEL Nr 4104201644) zmarłej w dniu 22 listopada 2015 roku Rumi, ostatnio stale zamieszkałej w Rumi (84 – 230 Rumia) przy ul. Kwiatowej 20.

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.”

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie