Wrz 042017
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony dnia 27 lutego 2017 roku przed notariuszem Karoliną Wierczyńską w Kancelarii Notarialnej w Redzie (Rep. A Nr 995/2017) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po ojcu składających oświadczenie – Leonardzie Janie Ferra, (PESEL Nr 52102001933) zmarłym w dniu 30 stycznia 2017 roku Swarzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Swarzewie, gmina Puck przy ul. Szkolnej 4A.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 19.08.2017 r.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie