Wrz 042017
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął wykaz inwentarza dotyczący spadku po Albinie Potrackim (PESEL Nr 33072202733) zmarłym w dniu 09 stycznia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Redzie (84 – 240 Reda) przy ul. Gdańskiej 3.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 19.08.2017 r.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie