Lis 302017
 

Sygn. akt I Ns 1343/16

POSTANOWIENIE   

Dnia 26 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Beata Czabotar – Magulska
po rozpoznaniu w dniu  26 maja 2017 r. w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Rumia
o zezwolenie na złożenia do depozytu

 postanawia:

1. zezwolić wnioskodawcy Gminie Miejskiej Rumia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.567,13 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem 13/100) złotych tytułem odszkodowania na rzecz spadkobierców Władysława Sychty, syna Waleriana i Apolonii za prawo właśności w 84/1344 części w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 397/4 obręb 10 o powierzchni 258 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00000511/2, która to kwota ma zostać wypłacona następcom prawnym Władysława Sychty, syna Waleriana i Apolonii, o ile się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienie;

2. ogłosić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wejherowie ogłoszenie o treści zawierającej punkt 1, wzywając następców prawnych Władysława Sychty, syna Waleriana i Apolonii, do odebrania depozytu.

 

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpili o zezwolenie na wpłatę do depozytu sądowego kwoty 2.567,13 złotych tytułem odszkodowania na rzecz spadkobierców Władysława Sychty, syna Waleriana i Apolonii za prawo właśności w 84/1344 części w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 397/4 obręb 10 o powierzchni 258 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00000511/2Zgodnie z przepisem art. 693(1) – art. 693(3) k.p.c. w  postępowaniu o złożenie przedmiotu  świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno zawierać dane określone w art. 693 pkt 1, 3 i 4 oraz wezwanie wierzyciela do odbioru depozytu. Stosownie do art. 693(11) i art. na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu. Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi. W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to orzeczenie, chyba że z orzeczenia wynika co innego (art. 69312 ).

W ocenie Sądu okoliczności podane przez wnioskodawcę uzasadniały  wyrażenie zgody na złożenie pieniędzy do depozytu. Z tych względów  należało orzec jak w sentencji na mocy przywołanych przepisów.

 

DOKUMENT DO POBRANIA

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie