Gru 222017
 

Sygn. akt I Ns 395/17
Zarządzenie

Dnia 21 listopada 2017 roku

na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 27.03.2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 395/17 został złożony Wykaz Inwentarza po Adamie Kuśmierz, zmarłym w dniu 30 czerwca 2015 r. w Pucku, ostatnio stale zamieszkałym w Pucku ul. Sędzickiego 1/18. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,
akta odłożyć do spraw zakończonych.

Wejherowo, dnia 21 listopada 2017 r.
SSR Beata Bladowska

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie