Sty 152018
 

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 09.10.2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1277/17 został złożony wykaz inwentarza po Zygmuncie Różańskim PESEL 48121812717, zmarłym w dniu 12 marca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie ul. Fenikowskiego 13/15. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie