Lut 052018
 

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 18.12.2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1268/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Kowalskim (synu Elżbiety i Tadeusza), zmarłym w dniu 14 czerwca 2013 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałym w Redzie.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie