Lut 052018
 

Sygn. akt I Ns 1497/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Czabotar – Magulska

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jastarnia o zezwolenie na złożenia do depozytu

postanawia:

  1. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jastarnia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.345,00 (dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć) złotych tytułem odszkodowania na rzecz poprzednich właścicieli tj. Franciszki Lisakowskiej z domu Walkows, Maksymiliana Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Władysława Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Klemensa Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Karola Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Róży Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Matyldy Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Klary Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Leona Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana) oraz Agnieszki Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana) za prawo właśności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jastarnia, k.m. 15, gmina Jastarnia oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 74/1 i 58/2, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadził księgę wieczystą karta 112 Jastarnia, która to kwota ma zostać wypłacona następcom prawnym wskazanych wyżej współwłaścicieli, o ile się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienie aktem poświadczenia dziedziczenia bądź prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku;
  2. ogłosić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wejherowie ogłoszenie o treści zawierającej punkt 1, wzywając następców prawnych Franciszki Lisakowskiej z domu Walkows, Maksymiliana Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Władysława Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Klemensa Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Karola Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Róży Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Matyldy Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Klary Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Leona Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana) oraz Agnieszki Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana) do odebrania depozytu.

Na oryginale właściwy podpis

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na wpłatę do depozytu sądowego kwoty 2.345,00 złotych tytułem odszkodowania na rzecz poprzednich właścicieli tj. Franciszki Lisakowskiej z domu Walkows, Maksymiliana Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Władysława Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Klemensa Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Karola Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana), Róży Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Matyldy Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Klary Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana), Leona Lisakowskiego (syna Franciszki i Jana) oraz Agnieszki Lisakowskiej (córki Franciszki i Jana) za prawo właśności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jastarnia, k.m. 15, gmina Jastarnia oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 74/1 i 58/2, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadził księgę wieczystą karta 112 Jastarnia. Zgodnie z przepisem art. 693(1) – art. 693(3) k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno zawierać dane określone w art. 693 pkt 1, 3 i 4 oraz wezwanie wierzyciela do odbioru depozytu.

Stosownie do art. 693(11) i art. na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu. Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.

W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to orzeczenie, chyba że z orzeczenia wynika co innego (art. 693(12) ).

W ocenie Sądu okoliczności podane przez wnioskodawcę uzasadniały wyrażenie zgody na złożenie pieniędzy do depozytu. Z tych względów należało orzec jak w sentencji na mocy przywołanych przepisów.

 

 

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie