Lip 092018
 

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 23.04.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 490/18 został złożony wykaz inwentarza po Witoldzie Siejaku W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 23.04.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 490/18 został złożony wykaz inwentarza po Witoldzie Siejaku PESEL 54031811272, zmarłym w dniu 04 marca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Rumi ul. Wrocławska 31/105. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie