Wrz 172018
 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 06 czerwca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący:                SSR Adam Miler

Protokolant:                      Izabella Talaska

 

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2018 roku
w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Mariana Wasylki
z udziałem Banku Spółdzielczego w Łęczycach

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego
na podstawie art. 69 ust. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 1 k.p.c.

 

p o s t a n a w i a:

 

wobec prawomocnego zakończenia na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Gospodarczego w Gdańsku – IX Wydziału Gospodarczego z dnia 19.11.1997 r. w sprawie sygn. akt X U 1/96 w przedmiocie ukończenia postępowania upadłościowego Banku Spółdzielczego w Łęczycach w upadłości postępowania upadłościowego uczestnika ustanowić dla uczestnika Banku Spółdzielczego w Łęczycach kuratora celem reprezentowania uczestnika w niniejszej sprawie w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie – Pani Agnieszki Michałek

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie