Kwi 022019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 345/18 Elżbiety Troka złożyła datowane na dzień 19 lipca 2018 roku, 13 sierpnia 2018 roku i 14 grudnia 2018 roku uzupełniające wykazy inwentarza po Grzegorzu Izydorze Troka zmarłym w dniu 15 września 2017 roku ( pesel 53111704750) w Gdyni, posiadającym ostanie miejsce zwykłego pobytu w Rumi oraz posiadającym ostatni adres ul. Gdańska 28/45 84 – 230 Rumia.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd poucza, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.