Cze 222020
 

Sygn. akt I Ns 191/20

Zarządzenie

 

z dnia 15 maja 2020 r.

  1. proszę zamieścić następujące ogłoszenie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń sądu:

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 191/20

wraz z pouczeniem

Sąd Rejonowy w Wejherowie ogłasza, że w dniu 7 lutego 2020 r. został złożony przez Aleksandrę Mroczyńską wykaz inwentarza po Antonim Andrzeju Leike PESEL 62061312313, który zmarł dnia 1 maja 2019 r. w Wejherowie, stale ostatnio przed śmiercią zamieszkiwał Rumi ul. Świętopełka 21

Pouczenie:

  • Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 kpc ) zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  • Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc ).
  1. sprawę zakreślić w Ns
  2. po wykonaniu odłożyć
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie