Paź 202020
 

Sygn. akt I N 625/19                                                                                                                                                                                                                      19.10.2020r

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony w dniu 19 kwietnia 2019 roku przed notariuszem Martą Wierucką w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku (Rep. A Nr 117/2019) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po ojcu składających oświadczenie – Eugeniuszu Bodzaku, synu Ludwiki i Czesława (PESEL Nr 39010605534) zmarłym w dniu 27 marca 2019 roku Szemudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Szemudzie przy ul. Szkolnej 19.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie