Sty 222021
 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 27/20 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w dniu 8 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Annie Wyciszkiewicz, córce Marianny, zmarłej w dniu 26 października 2017 roku w Wejherowie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łężycach.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie