Sty 222021
 

Sygn. akt I Ns 365/20

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 365/20 z wniosku Przemysława Pipka w dniu 11 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Sławomirze Pipka, synu Huberta i Bernardy, zmarłym w dniu 5 lutego 2020 roku w Dobrzewinie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Dobrzewinie, ul. Dębowa 11, (PESEL: 53070910276).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Sławomirze Pipka oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.”

 

 

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie