Lut 152021
 

Sygn. akt I Ns 938/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie ogłasza, że w dniu 21 września 2020 r. został złożony przez Martę Kozel i Natalię Gajewską wykaz inwentarza po Sylwestrze Swiderskim PESEL 56123103610, który zmarł 02 października 2018 r. w Wejherowie , stale ostatnio przed śmiercią zamieszkiwał w Wejherowie przy ulicy Nanickiej 16/35.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebędostatecznie uzasadni ( art. 63 81 § 3 pkt 1 kpc) zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc ).
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie