Lut 222021
 

Sygn. akt I Ns 856/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 10 lutego 2021 roku w sprawie sygn. akt I Ns 856/20 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mateuszu Piotrze Łaga (PESEL Nr 90101502178), zmarłemu w dniu 10 maja 2020 roku w Doix (Francja), ostatnio stale zamieszkałym w Bolszewie przy ul. Topolowej 7 (84-239 Bolszewo).

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie