Lut 252021
 

Sygn. akt I Ns 59/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny na podstawie art. 609 ust. 2 k.p.c. zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Wejherowie pod sygn. akt I Ns 59/20 prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Agnieszki Murawskiej – Konkel o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Brunonie Konkelu, synu Józefy z domu Grzybowskiej oraz Leona, ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie, zmarłym w dniu 12 kwietnia 2018 roku w Kostkowie. Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny informuje, że spadkodawca w chwili śmierci był emerytem, zgodnie z dokonanymi ustaleniami w skład spadku wchodzi udział w objętym do daty śmierci spadkodawcy ustrojem ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 119 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Wejherowie przy ul. Osiedle Kaszubskie 21 wraz ze związanym z tym prawem wynoszącym 75/10000 części udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą Kw Nr GD1W/00080990/7, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Wejherowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr GD1W/00086919/8.

 

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego Jana Brunona Konkela, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie