Radosław Karsznia

Sie 052020
 

sygn. akt I Ns 863/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że prawomocnym postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie z wniosku Anity Dzienisz wydanym w sprawie, sygn. akt I Ns 863/19 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Nogalskiego o przystąpieniu w sprawie Kmn 3/19 na wniosek Anity Dzienisz do sporządzenia spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Kozłowskiej zarządzono sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Helenie Kozłowskiej, córce Agnieszki i Bronisława, zmarłej w dniu 14 marca 2019 roku w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 3/14 (PESEL Nr 50052213923).

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Kozłowskiej oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.

Sie 042020
 

sygn. akt I C 1629/18

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie o sygn. akt I C 1629/18 z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie przeciwko Danielowi Frankowskiemu ostatnio stale zamieszkałego w Donimierzu przy ul. Żwirowej  6 został ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Daniela Frankowskiego kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Agnieszki Krzywańskiej

 

Lip 282020
 

Sygn. akt I N 1180/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony dnia 11 września 2018 roku przed zastępcą notarialnym notariusza Piotra Langowskiego – Aleksandrę Wilk w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku (Rep. A Nr 6734/2018) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po ojcu składających oświadczenie – Stanisławie Pietkiewiczu, synu Ludwika i Katarzyny (PESEL Nr 40050402612) zmarłym w dniu 06 lipca 2018 roku Helu, ostatnio stale zamieszkałym w Helu przy ul. Obrońców Helu 9 m. 4.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

Lip 202020
 

Sygn. akt I C 1601/17

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt I C 1601/17 z powództwa G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przeciwko Dorocie Zaczek ostatnio stale zamieszkałej w Leśniewie przy ul. Na Stoku 7, ostatnio stale zameldowanej pod adresem Domatówko ul. Wejherowska 46 został ustanowiony dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Doroty Zaczek kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Anny Adamczyk.

Lip 092020
 

Sygn. akt I Ns 228/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w I Wydziale Cywilnym w dniu 3 lipca 2020 r. w sprawie sygn. akt I Ns 228/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Józefie Gajewskim, zmarłym w dniu 26.03.2019 r. w Pucku, ostatnio stale zamieszkałym w Pucku.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Lip 092020
 

Sygn. akt I Ns 773/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 773/18 zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2018 roku zezwolono wnioskodawcy Kamilowi Krzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50,00 (pięćdziesiąt złotych) tytułem pożyczki zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w księdze wieczystej nr GD1W/00021850/3 na rzecz Banku Spółdzielczego w Łęczycach.

Sąd wzywa wierzyciela do odebrania depozytu.

 

Cze 092020
 

Sygn. akt I Ns 748/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że prawomocnym postanowieniem z dnia 04 września 2019 roku w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wydanym w sprawie, sygn. akt I Ns 748/18 zarządzono sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Marcinie Sebastianie Mielewczyku, synu Krystyny i Mirosława, zmarłym w dniu 11 lipca 2016 roku w Żelistrzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Gościcinie przy ul. Wiejskiej 13B (PESEL Nr 86031010870) oraz zlecił właściwemu komornikowi sądowemu sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Marcinie Sebastianie Mielewczyku, synu Krystyny i Mirosława, zmarłym w dniu 11 lipca 2016 roku w Żelistrzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Gościcinie.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że spadkobiercy zmarłego, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie