Damian Ziemann

Lut 122021
 

Uruchomienie portalu z instrukcjami postępowania w sprawach sądowych

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizowanego przez Departament Nadzoru Administracyjnego projektu PO WER. pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym uruchomiło portal internetowy, na którym udostępniło do bezpłatnego pobrania instrukcje postępowania w sprawach realizowanych przez sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz związane z nimi wzory formularzy.

Zebrany na Portalu katalog usług obejmuje usługi możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe), np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego), np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.

 

Zebrane w katalogu karty usług stanowią konkretną instrukcję działania dla interesanta, udzieloną zgodnie z jednolitą, obowiązującą we wszystkich sądach procedurą. Zawierają m.in. informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, a także w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory i formularze zastosować.

 

Poszczególne karty usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami, pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi są dostępne do pobrania bezpłatnie i bez konieczności rejestracji.

 

 

Lut 122021
 

 

W dniach 22–28 lutego 2021 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w dniach 22 – 26 lutego 2021 roku w godzinach 9.oo – 14.oo porad udzielać będą Kuratorzy zawodowi za pośrednictwem środków łączności na odległość – nr telefonu kontaktowego: 58 67 28 989

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Lista organizacji świadcząca pomoc.

Sty 222021
 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 27/20 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w dniu 8 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Annie Wyciszkiewicz, córce Marianny, zmarłej w dniu 26 października 2017 roku w Wejherowie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łężycach.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sty 222021
 

Sygn. akt I Ns 365/20

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 365/20 z wniosku Przemysława Pipka w dniu 11 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Sławomirze Pipka, synu Huberta i Bernardy, zmarłym w dniu 5 lutego 2020 roku w Dobrzewinie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Dobrzewinie, ul. Dębowa 11, (PESEL: 53070910276).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Sławomirze Pipka oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.”

 

 

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie