Paź 192018
 

I N F O R M A C J A

O SPRAWIE MEDIALNEJ

Akta sprawy karnej będącej przedmiotem zainteresowania mediów (sprawa przeciwko Krystianowi W.) wpłynęły do Sądu Rejonowego w Wejherowie w dniu 24 października 2018 roku i liczą 71 tomów.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt II K 1397/18 i w wyniku losowania przydzielona do referatu Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Błaszyńskiej.

Wejherowo, dnia 25 października 2018 r.

I N F O R M A C J A   II

W sprawie zostały wyznaczone terminy rozpraw na dni:

 • 23 stycznia 2019 r. godz. 9.3o
 • 30 stycznia 2019 r. godz. 9.3o
 • 06 lutego 2019 r. godz. 9.3o
 • 27 lutego 2019 r. godz. 9.3o

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  30 listopada 2018 r.

I N F O R M A C J A   III

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 13 marca 2019 r. godz. 9.3o
 • 20 marca 2019 r. godz. 9.3o
 • 27 marca 2019 r. godz. 9.3o

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  07 lutego 2019 r.

I N F O R M A C J A   IV

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 10 kwietnia 2019 r. godz. 9.15
 • 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.15
 • 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  28 marca 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   V

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 8 maja 2019 r. godz. 9.15
 • 15 maja 2019 r. godz. 9.15
 • 20 maja 2019 r. godz. 9.15
 • 29 maja 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  29 kwietnia 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   VI

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 6 czerwca 2019 r. godz. 9.15
 • 12 czerwca 2019 r. godz. 9.15
 • 26 czerwca 2019 r. godz. 9.15
 • 3 lipca 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  28 maja 2019 r.

I N F O R M A C J A   VII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 17 lipca 2019 r. godz. 9.15
 • 24 lipca 2019 r. godz. 9.15
 • 31 lipca 2019 r. – termin odwołany

Jawność rozpraw została wyłączona.

 

I N F O R M A C J A   VIII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 04 września 2019 r. godz. 9.30
 • 11 września 2019 r. godz. 10.00
 • 18 września 2019 r. godz. 9.30
 • 25 września 2019 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  30 lipca 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   IX

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 09 października 2019 r. godz. 9.30
 • 16 października 2019 r. godz. 9.30
 • 23 października 2019 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  30 września 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   X

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 06 listopada 2019 r. godz. 9.30
 • 13 listopada 2019 r. godz. 9.30
 • 20 listopada 2019 r. godz. 9.30
 • 04 grudnia 2019 r. godz. 9.15
 • 11 grudnia 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  25 października 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   XI

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 08 stycznia  2020 r. godz. 9.00
 • 15  stycznia  2020 r. godz. 9.00
 • 29 stycznia  2020 r. godz. 9.00

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  13 listopada 2019 r.

Maj 252018
 

Informacja z dnia 25 maja 2018 r.
okres zamieszczenia informacji 25.05.2018 r.-08.06.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWE
Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729)
Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o możliwości sprzedaży zużytych składników majątku
ruchomego stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Treść w załączniku.

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wejherowie

Cze 212016
 

KOMUNIKAT
dotyczący zasad uzyskiwania informacji o sprawie sądowej
za pośrednictwem drogi elektronicznej
w trybie § 98 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych

Zgodnie z § 98 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 2316) osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może otrzymać drogą elektroniczną informacje o stanie sprawy, do  których uzyskania jest uprawniona.
Ustawodawca określił następujące sposoby złożenia zapytań w tym zakresie:
1. Złożenie zapytania za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

2. Złożenie zapytania drogą elektroniczną podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Złożenie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl.

W takim przypadku adres poczty elektronicznej, z którego składane jest zapytanie winien zostać uprzednio wskazany przez osobę składającą zapytanie w piśmie procesowym, jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach.
Zgłoszenia adresu poczty elektronicznej można dokonać jedynie w konkretnych sprawach rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Lut 122016
 

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Nadto informujemy, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.

Dodatkowo wskazujemy, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło w tej sprawie natychmiastowe działania, przekazując powyższe informacje do Krajowej Rady Komorniczej a także Prezesów Sądów Apelacyjnych, zobowiązując w/w podmioty do zamieszczenia stosownych ostrzeżeń także na własnych stronach internetowych.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości