Lut 132019
 

P O S T A N O W I E N I E – wypis

 

                                                                                               Dnia 23 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

 Przewodniczący:                    SSR Jolanta Trębicka-Kubach

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  S.A. w Warszawie

z udziałem Kazimierza Jana Słowy i innych

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Kontynuuj czytanie »

Sty 282019
 

OGŁOSZENIE

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie z wniosku Wojciecha Iwen z udziałem Emilii Arkuszyńskiej i Izabeli Sypniewskiej o stwierdzenie nabycia spadku oraz sporządzenie spisu inwentarza Sąd zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Władysławie Arkuszyńskim, synu Leona i Kazimiery zmarłego dnia 29.08.2018 r. w Rumi, ostatnio stale zamieszkałemu w Rumi.

Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Zdzisławowi Władysławowi Arkuszyńskiemu mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Wejherowo, dnia 25 stycznia 2019 roku

SSR Tomasz Robak

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

Gru 282018
 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 23 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 828/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Gerdzie Barbarze Dudzik zmarłej w dniu 26 grudnia 2017 roku w Wierzchucinie, ostatnio stale zamieszkałej w Wierzchucinie.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

Paź 242018
 

OGŁOSZENIE

Wnioskodawcy Jan Skwiercz, Józef Skwiercz i Roman Skwiercz w dniu 20 sierpnia 2018 roku złożyli w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 20 sierpnia 2018 roku po Marianie Skwiercz, syna Alojzego i Franciszki, PESEL 56051207354, zmarłego dnia 25 lipca 2018 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałego w Dębogórzu.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 22 października 2018 roku

Paź 052018
 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie postanowieniem tut. Sądu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie I Ns 184/15 zabezpieczono spadek po Lechu Zbigniewie Lis synu Edwarda i Heleny zmarłym w dniu 6 października 2014 roku poprzez złożenie do depozytu sądowego kwoty 194,52 zł.

Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie trzech lat od dnia umieszczenia wezwania na tablicy informacyjnej i poucza, iż jego niepodjęcie spowoduje przejście praw do depozytu z mocy ustawy na rzecz Skarbu Państwa.

Paź 042018
 

 OGŁOSZENIE

         Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie postanowieniem tut. Sądu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie I Ns 164/15 zabezpieczono spadek po Władysławie Szeszko córce Władysława i Jadwigi zmarłej w dniu 3 grudnia 2014 roku poprzez złożenie do depozytu sądowego kwoty 578,22.

Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie trzech lat od dnia umieszczenia wezwania na tablicy informacyjnej i poucza, iż jego niepodjęcie spowoduje przejście praw do depozytu z mocy ustawy na rzecz Skarbu Państwa.

Wrz 172018
 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 06 czerwca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący:                SSR Adam Miler

Protokolant:                      Izabella Talaska

 

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2018 roku
w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Mariana Wasylki
z udziałem Banku Spółdzielczego w Łęczycach Kontynuuj czytanie »

Maj 252018
 

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.04.2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1248/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janinie Elżbiecie Lezner (córce Jakuba i Leokadii), zmarłej w dniu 3 lutego 2015 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rumi.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza