Sie 112020
 

Wejherowo, dnia 10 sierpnia 2020 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1404/19 z wniosku Piotra Szymczak z udziałem Joanny Wieliczko i Konrada Wieliczko został ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Konrada Wieliczko, ostatnio stale zamieszkałego we Władysławowie ul. Droga Chłapowska 32/2, kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Mai Konkel.

Sie 052020
 

sygn. akt I Ns 863/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że prawomocnym postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie z wniosku Anity Dzienisz wydanym w sprawie, sygn. akt I Ns 863/19 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Nogalskiego o przystąpieniu w sprawie Kmn 3/19 na wniosek Anity Dzienisz do sporządzenia spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Kozłowskiej zarządzono sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Helenie Kozłowskiej, córce Agnieszki i Bronisława, zmarłej w dniu 14 marca 2019 roku w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 3/14 (PESEL Nr 50052213923).

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Kozłowskiej oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.

Sie 042020
 

sygn. akt I C 1629/18

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie o sygn. akt I C 1629/18 z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie przeciwko Danielowi Frankowskiemu ostatnio stale zamieszkałego w Donimierzu przy ul. Żwirowej  6 został ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Daniela Frankowskiego kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Agnieszki Krzywańskiej

 

Lip 282020
 

Sygn. akt I N 1180/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony dnia 11 września 2018 roku przed zastępcą notarialnym notariusza Piotra Langowskiego – Aleksandrę Wilk w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku (Rep. A Nr 6734/2018) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po ojcu składających oświadczenie – Stanisławie Pietkiewiczu, synu Ludwika i Katarzyny (PESEL Nr 40050402612) zmarłym w dniu 06 lipca 2018 roku Helu, ostatnio stale zamieszkałym w Helu przy ul. Obrońców Helu 9 m. 4.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

Lip 092020
 

Sygn. akt I Ns 228/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w I Wydziale Cywilnym w dniu 3 lipca 2020 r. w sprawie sygn. akt I Ns 228/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Józefie Gajewskim, zmarłym w dniu 26.03.2019 r. w Pucku, ostatnio stale zamieszkałym w Pucku.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Lip 092020
 

Sygn. akt I Ns 773/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 773/18 zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2018 roku zezwolono wnioskodawcy Kamilowi Krzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50,00 (pięćdziesiąt złotych) tytułem pożyczki zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w księdze wieczystej nr GD1W/00021850/3 na rzecz Banku Spółdzielczego w Łęczycach.

Sąd wzywa wierzyciela do odebrania depozytu.

 

Cze 092020
 

Sygn. akt I Ns 748/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że prawomocnym postanowieniem z dnia 04 września 2019 roku w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wydanym w sprawie, sygn. akt I Ns 748/18 zarządzono sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Marcinie Sebastianie Mielewczyku, synu Krystyny i Mirosława, zmarłym w dniu 11 lipca 2016 roku w Żelistrzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Gościcinie przy ul. Wiejskiej 13B (PESEL Nr 86031010870) oraz zlecił właściwemu komornikowi sądowemu sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Marcinie Sebastianie Mielewczyku, synu Krystyny i Mirosława, zmarłym w dniu 11 lipca 2016 roku w Żelistrzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Gościcinie.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że spadkobiercy zmarłego, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Cze 032019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

  1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
  2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Cze 032019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie