Sty 222021
 

 OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1027/20 wydał postanowienie z dnia 12 grudnia 2020 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Wejherowa  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3676,67 zł (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć  złotych i  67/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Wejherowskiego  z dnia 29 czerwca 2020  roku nr GN.683.1.26b.dg.2019.MK. Wobec powyższego niniejszym wzywa się następców prawnych  Zenona Mieczysława Malotka-Trzebiatowskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”,

Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1027/20 wydał postanowienie z dnia 12 grudnia 2020 r., w którym ustanowił dla nieznanych  z miejsca pobytu spadkobierców  Zenona Mieczysława Malotka-Trzebiatowskiego kuratora w osobie Mai Konkel  – pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie,

Sty 222021
 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 27/20 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w dniu 8 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Annie Wyciszkiewicz, córce Marianny, zmarłej w dniu 26 października 2017 roku w Wejherowie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łężycach.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sty 222021
 

Sygn. akt I Ns 365/20

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 365/20 z wniosku Przemysława Pipka w dniu 11 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Sławomirze Pipka, synu Huberta i Bernardy, zmarłym w dniu 5 lutego 2020 roku w Dobrzewinie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Dobrzewinie, ul. Dębowa 11, (PESEL: 53070910276).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Sławomirze Pipka oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.”

 

 

 

Sty 222021
 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie postanowienia z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 83/18 z wniosku Małgorzaty Strachanowskiej z udziałem Krzysztofa Kohnke, Cecylii Kohnke oraz Marii Brukalskiej został ustanowiony kurator nieobjętych spadków po Jadwidze Konkel z domu Selin, córce Anny i Michała, urodzonej 27 października 1876 roku w Jastarni, zmarłej 08 maja 1947 roku w Jastarni, prawdopodobnie przed śmiercią tam zamieszkałej oraz Onufrym Konkelu, synu Anny i Ryszarda, urodzonym 25 maja 1874 roku w Jastarni, zmarłym w dniu 02 maja 1943 roku w Jastarni, przed śmiercią prawdopodobnie tam zamieszkałym w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Agnieszki Krzywańskiej.

 

 

 

Sty 222021
 

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1049/20 wydał postanowienie z dnia 12 grudnia 2020 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Władysławowo na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5340,00 zł (pięć tysięcy trzysta czterdzieści  złotych i  00/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Puckiego  z dnia 03 sierpnia 2020  roku nr GN.683.15.2018. Wobec powyższego niniejszym wzywa się następców prawnych  Anny Bilińskiej do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
 2. Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1049/20 wydał postanowienie z dnia 12 grudnia 2020 r., w którym ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców  Anny Bilińskiej kuratora w osobie Beaty Gappa  – pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Sty 042021
 

Sygn. akt II K 653/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – Wydział II Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie karnej o sygn. akt II K 653/20, prowadzonej wcześniej w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie pod sygn. akt 3 Ds. 16.2019 przeciwko: Grzegorzowi R. oskarżonemu o przestępstwa z art. 286§1 k.k. o terminie rozprawy, wyznaczonej na dzień 26 stycznia 2021 r. godz. 11:15 sala XII.

Jednocześnie Sąd poucza, że stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe i poucza pokrzywdzonych o ich prawach i obowiązkach wynikających z następujących przepisów kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego:

Art. 49a [Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienie] Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 54 [Oświadczenie o działaniu] § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 • 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy.

Art. 138 [Adres dla doręczeń] Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, nieprzebywająca w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone.

Art. 139 [Zmiana adresu] § 1. Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzystania z niego.

 • 1a. Przepis § 1 stosuje się do pokrzywdzonego także wtedy, gdy nie jest stroną.
 • 3. Przepis § 1 nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego.

Art. 337a [Informacje udzielane na wniosek pokrzywdzonego] § 1. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej. § 2. Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1, złożyło tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne poinformowanie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, informację zamieszcza się przez ogłoszenie na stronie internetowej sądu. W informacji wskazuje się sygnaturę akt sprawy, a nie podaje się danych osobowych zawartych w zarzutach.

Art. 338a [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego] Oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Art. 343a [Wniosek o wydanie wyroku skazującego, zawiadomienie o terminie posiedzenia] § 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

 • 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.
 • 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Art. 387 [Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej] § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

 • 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.
 • 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
 • 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.

Art. 46 Kodeksu karnego [Naprawienie szkody, zadośćuczynienie] § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

 • 2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.
 • 3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Osoba objęta kwarantanną lub izolacją domową jest obowiązana do poinformowania telefonicznie Sądu o tej sytuacji. Usprawiedliwienie takiej nieobecności następuje na podstawie decyzji organu sanitarnego, którą sąd prosi przesłać elektronicznie. Na rozprawę należy zgłaszać się z pisemnym wezwaniem celem okazania pracownikom ochrony, nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną. Każda osoba stawiająca się w Sądzie ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. Zaleca się również posiadanie własnych rękawiczek.

Sty 042021
 

Sygn. akt I Ns 245/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 245/20 z wniosku Pawła Czajka o ustanowienie kuratora spadku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Aleksandrze (Antonim) Konkel, synu Ryszarda i Anny, zmarłym w dniu 06 kwietnia 1929 r. w Jastarni oraz po Juliannie Konkel, córce Juliana i Marianny, zmarłej w dniu 01 października 1934 r. w Jastarni.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawcą testamentu i wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sty 042021
 

Sygn. akt I Ns 387/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 12.11.2020 r. w sprawie sygn. akt I Ns 387/20 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Teresie Jastrzębskiej zmarłej 6.10.2019 r. w Wejherowie ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie. Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

 

 

Cze 032019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

 1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
 2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Cze 032019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie