Kwi 022019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 345/18 Elżbiety Troka złożyła datowane na dzień 19 lipca 2018 roku, 13 sierpnia 2018 roku i 14 grudnia 2018 roku uzupełniające wykazy inwentarza po Grzegorzu Izydorze Troka zmarłym w dniu 15 września 2017 roku ( pesel 53111704750) w Gdyni, posiadającym ostanie miejsce zwykłego pobytu w Rumi oraz posiadającym ostatni adres ul. Gdańska 28/45 84 – 230 Rumia.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd poucza, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Kwi 022019
 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 679/18 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Gdańsku Inspektoratu w Wejherowie w dniu 5 lutego 2019 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Dominku Stanisławie Dąbrowskim synu Juliana i Bożeny zmarłym w dniu 29 maja 2014 roku w Bożympolu Wielkim, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rumi, (PESEL 81061111654).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Mar 262019
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny na podstawie art. 609 ust. 2 k.p.c. zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Wejherowie pod sygn. akt I Ns 1338/16 prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Kazimiery Kociszewskiej z udziałem z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Puckiego, Gminy Miasta Puck, Jerzego Budzisza, Januarego Krystiana Budzisza, Piotra Semmerlinga, Adeli Semmerling, Marii Magdaleny Budzisz, Aleksandry Anny Zwara, Marka Krzysztofa Budzisza, Katarzyny Anny Budzisz, Wiesława Bańcerowskiego, Jolanty Elżbiety Bańcerowskiej, Elżbiety Janiny Budzisz – Szczepańskiej, Antoniego Jana Budzisza, Andrzeja Emila Kowala, Piotra Marka Budzisza, Krzysztofa Kamila Budzisza, Ireny Budzisz oraz Franciszka Marzejona o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia m.in. nieruchomości gruntowej położonej w Pucku stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 202 o powierzchni 425 m2, obręb 2,4, karta mapy 4, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą Kw Nr GD2W/00046483//, w której jako współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości ujawniono Gminę Miasta Puck oraz Franciszka Marzejona w udziałach wynoszących po ½ części.

Sąd wzywa Franciszka Marzejona, względnie spadkobierców lub następców prawnych wskazanej osoby, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swe prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania w niniejszej sprawie.

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

Paź 242018
 

OGŁOSZENIE

Wnioskodawcy Jan Skwiercz, Józef Skwiercz i Roman Skwiercz w dniu 20 sierpnia 2018 roku złożyli w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 20 sierpnia 2018 roku po Marianie Skwiercz, syna Alojzego i Franciszki, PESEL 56051207354, zmarłego dnia 25 lipca 2018 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałego w Dębogórzu.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 22 października 2018 roku

Paź 052018
 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie postanowieniem tut. Sądu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie I Ns 184/15 zabezpieczono spadek po Lechu Zbigniewie Lis synu Edwarda i Heleny zmarłym w dniu 6 października 2014 roku poprzez złożenie do depozytu sądowego kwoty 194,52 zł.

Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie trzech lat od dnia umieszczenia wezwania na tablicy informacyjnej i poucza, iż jego niepodjęcie spowoduje przejście praw do depozytu z mocy ustawy na rzecz Skarbu Państwa.

Wrz 172018
 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 06 czerwca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący:                SSR Adam Miler

Protokolant:                      Izabella Talaska

 

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2018 roku
w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Mariana Wasylki
z udziałem Banku Spółdzielczego w Łęczycach Kontynuuj czytanie »

Maj 252018
 

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.04.2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1248/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janinie Elżbiecie Lezner (córce Jakuba i Leokadii), zmarłej w dniu 3 lutego 2015 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rumi.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Maj 252018
 

Informacja z dnia 25 maja 2018 r.
okres zamieszczenia informacji 25.05.2018 r.-08.06.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWE
Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729)
Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o możliwości sprzedaży zużytych składników majątku
ruchomego stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Treść w załączniku.

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wejherowie