Maj 192020
 

Sygn. akt I C 1799/19

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 08 maja 2020 roku w sprawie o sygn. akt I C 1799/19 z powództwa Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przeciwko Bożenie Chmielewskiej – Shalan ostatnio stale zamieszkałej w Łęczycach przy ul. Długiej 27 został ustanowiony dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Bożeny Chmielewskiej – Shalan kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Mai Konkel.

 

Mar 132020
 

Syng. akt I Ns 10/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny na podstawie art. 609 ust. 2 k.p.c. zawiadamia, że przed tutejszym sądem pod sygn. akt I Ns 10/18 prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Brunona Ladacha z udziałem Rozalii Schmidtke, Rozalii Laddach i Józefa Laddacha o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia następujących nieruchomości:

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o Nr 139 o powierzchni 0,03 ha położonej w Wierzchucinie, gm. Krokowa (obręb ewidencyjny Krokowa [221106_2], jednostka ewidencyjna 0021, Wierzchucino), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą karta 311, Wierzchucino, w której jako współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości ujawniono Józefa Laddacha oraz Rozalię Laddach;

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o Nr 500 o powierzchni 0,03 ha położonej w Wierzchucinie, gm. Krokowa (obręb ewidencyjny Krokowa [221106_2], jednostka ewidencyjna 0021, Wierzchucino), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą karta 170, Wierzchucino, w której jako właścicielkę przedmiotowej nieruchomości ujawniono Rozalię Schmidtke.

Sąd wzywa wyżej wymienione osoby, względnie spadkobierców lub następców prawnych wymienionych osób, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swe prawa do wyżej opisanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania w niniejszej sprawie.

Mar 122020
 

Sygn. akt I Ns 549/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny na podstawie art. 637 ust. 3 k.p.c.  zawiadamia, że w dniu 06 września 2019 roku wydano prawomocne postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Jerzym Kosznickim, synu Stefana i Pelagii (PESEL Nr 670820010033), zmarłym w dniu 05 lutego 2019 roku w Łebnie, ostatnio stale zamieszkałym w Łebnie przy ul. Kartuskiej 16 (84-217 Łebno, gm. Szemud).

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że osoby wskazane w art. 637 ust. 1 k.p.c. (osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Mar 102020
 

Sygn. akt I Ns 58/20

OGŁOSZENIE:

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny na podstawie art. 609 ust. 2 k.p.c. zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Wejherowie pod sygn. akt I Ns 58/20 prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Haliny Tryby i Mariana Tryby o uwłaszczenie na rzecz Ireny Robakowskiej i Władysława Robakowskiego oraz o zasiedzenie na rzecz wnioskodawców nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 790 o powierzchni 1.2566 ha położoną w Redzie, obręb ewidencyjny Reda 0001, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził zamkniętą księgę wieczystą Kw Nr Reda, karta 197, w której jako właściciela przedmiotowej nieruchomości ujawniono Jana Żuchlińskiego.

Sąd wzywa Jana Żuchlińskiego, względnie spadkobierców lub następców prawnych wskazanej osoby, w szczególności Stefana Żuchlińskiego oraz Feliksa Żuchlińskiego, względnie ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swe prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania w niniejszej sprawie.

 

Cze 032019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

  1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
  2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Cze 032019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

Paź 242018
 

OGŁOSZENIE

Wnioskodawcy Jan Skwiercz, Józef Skwiercz i Roman Skwiercz w dniu 20 sierpnia 2018 roku złożyli w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 20 sierpnia 2018 roku po Marianie Skwiercz, syna Alojzego i Franciszki, PESEL 56051207354, zmarłego dnia 25 lipca 2018 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałego w Dębogórzu.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 22 października 2018 roku

Paź 052018
 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie postanowieniem tut. Sądu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie I Ns 184/15 zabezpieczono spadek po Lechu Zbigniewie Lis synu Edwarda i Heleny zmarłym w dniu 6 października 2014 roku poprzez złożenie do depozytu sądowego kwoty 194,52 zł.

Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie trzech lat od dnia umieszczenia wezwania na tablicy informacyjnej i poucza, iż jego niepodjęcie spowoduje przejście praw do depozytu z mocy ustawy na rzecz Skarbu Państwa.

Wrz 172018
 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 06 czerwca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący:                SSR Adam Miler

Protokolant:                      Izabella Talaska

 

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2018 roku
w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Mariana Wasylki
z udziałem Banku Spółdzielczego w Łęczycach Kontynuuj czytanie »

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie