Sie 282019
 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia  5 sierpnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:  SSR Jolanta Trębicka-Kubach

po rozpoznaniu w dniu  5 sierpnia 2019 r.  w Wejherowie

sprawy z wniosku Województwa Pomorskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

z udziałem  Anny Selin

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

 

postanawia:

 

  1. zezwolić wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.009zł (trzy tysiące  dziewięć złotych)  tytułem odszkodowania przysługującego Annie Selin  ustalonego decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011r.  nr WG.III/MA/7724-332/09, za nieruchomość (  jej udział we  współwłasności nieruchomości  w wysokości 6/64)  oznaczoną jako działki  nr 4  o pow. 78m2 oraz  nr  48 o pow. 40m2 położoną  w Jastarni   powiat pucki, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Pomorskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2008 roku nr DP/5/2008 o ustaleniu warunków lokalizacji drogi dla inwestycji,  która to kwota ma zostać wypłacona  Annie Selin   lub jej spadkobiercom  – na ich wniosek
  2. wezwać Annę Selin lub  jej spadkobierców w przypadku   gdyby  nie żyła  do odbioru depozytu, przez ogłoszenie następującej treści:
  3. „Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 545/19 wydał postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r.,  w którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Wejherowie kwoty 3.009zł tytułem odszkodowania przysługującego Annie Selin  ustalonego decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011r.  nr WG.III/MA/7724-332/09, za nieruchomość (jej udział we  współwłasności nieruchomości  w wysokości 6/64)  oznaczoną jako działki  nr 4  o pow. 78m2 oraz  nr  48 o pow. 40m2 położoną  w Jastarni   powiat pucki, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Pomorskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2008 roku nr DP/5/2008 o ustaleniu warunków lokalizacji drogi dla inwestycji. Wobec powyższego niniejszym wzywa się Annę Selin lub jej spadkobierców  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia zamieszczenia ogłoszenia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”.
  4. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu  Anny  Selin  kuratora w osobie  Izabeli Skrzypek   – pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie;
  5. ustalić, że wnioskodawca ponosi koszty procesu  we własnym zakresie.

 

 UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.009zł  (trzy tysiące  dziewięć złotych)  tytułem odszkodowania przysługującego Annie Selin  ustalonego decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011r.  nr WG.III/MA/7724-332/09, za nieruchomość ( jej udział we  współwłasności nieruchomości  w wysokości 6/64)  oznaczoną jako działki  nr 4  o pow. 78m2 oraz  nr  48 o pow. 40m2 położoną  w Jastarni   powiat pucki, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Pomorskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2008 roku nr DP/5/2008 o ustaleniu warunków lokalizacji drogi dla inwestycji.  W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że miejsce zamieszkania wierzyciela  nie jest znane.

W myśl art. 467 kc, dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego: 1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; 2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; 3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; 4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Zgodnie z przepisem art. 6931 – art. 6933 kpc w  postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno zawierać dane określone w art. 693 pkt 1, 3 i 4 oraz wezwanie wierzyciela do odbioru depozytu. Jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd ustanawia kuratora. Przepis art. 510 § 2 stosuje się odpowiednio.

W ocenie Sądu okoliczności podane przez wnioskodawcę uzasadniały  wyrażenie zgody na złożenie pieniędzy do depozytu z uwagi na fakt, iż   miejsce  zamieszkania wierzyciela nie jest znane.

Z tych względów Sąd na mocy art. 467 pkt 1 kc oraz pozostałych wyżej wymienionych przepisów orzekł jak w pkt 1-3 sentencji.

W pkt 5 Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 kpc, że wnioskodawca ponosi koszty zastępstwa procesowego we własnym zakresie.

 

 

Sie 212019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sie 072019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

  1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
  2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

 

Sie 012019
 

 

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 26 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1171/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Ochockim, zmarłym w dniu 22.01.2013 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

Sie 012019
 

 

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 14.06.2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1144/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Hołowieckim  zmarłym w dniu 27.02.2014 r., ostatnio stale zamieszkałym w Kniewie.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

Sie 012019
 

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że prawomocnym postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie z wniosku Gminy Miasta Wejherowa wydanym w sprawie, sygn. akt I Ns 279/18 zarządzono sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Zdzisławie Jerzym Labudzie, synu Anny z domu Wirkus i Henryka zmarłym w dniu 24 lutego 2014 roku w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie przy ul. Klasztornej 7/5 (PESEL Nr 65050609692) oraz zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Zdzisławie Jerzym Labudzie zmarłym w dniu 24 lutego 2014 roku w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że spadkobiercy zmarłego, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Sie 012019
 

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Nogalskiego o przystąpieniu do spisu inwentarza w sprawie z wniosku Krzysztofa Groszewskiego o sporządzenie spisu inwentarza, sygn. akt Km 2717/17 sporządzony został spis inwentarza po matce wnioskodawcy – Donacie Marii Groszewskiej, (PESEL Nr 49051412921) zmarłej w dniu 01 września 2015 roku Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie, nadto wykazy inwentarza złożyli małżonek zmarłej Jan Groszewski i córka zmarłej Anna Groszewska.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza.”

Cze 032019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

  1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
  2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Cze 032019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,