Paź 202020
 

Sygn. akt I N 625/19                                                                                                                                                                                                                      19.10.2020r

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony w dniu 19 kwietnia 2019 roku przed notariuszem Martą Wierucką w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku (Rep. A Nr 117/2019) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po ojcu składających oświadczenie – Eugeniuszu Bodzaku, synu Ludwiki i Czesława (PESEL Nr 39010605534) zmarłym w dniu 27 marca 2019 roku Szemudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Szemudzie przy ul. Szkolnej 19.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

 

Paź 202020
 

Sygn. akt. I Co 55/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Wejherowie -1 Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Adam Miler

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 roku w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Andrem AB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przeciwko Marcinowi Lisewskiemu

o zawezwanie do próby ugodowej

na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1) k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c.

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia wskazane na podstawie art. 357 ust. 5 k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c.:

Mając na uwadze okoliczność, że do chwili obecnej nie złożono wniosku o podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 6) k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c., Sąd na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1) k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c. jest zobligowany do umorzenia postępowania w niniejszej sprawie.

Na postanowienie przysługuje zażalenie. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia od doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czyjego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wejherowie albo bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gdańsku – w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem

Paź 202020
 

Sygn. akt I Co 151/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie -1 Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Adam Miler

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 roku w Wejherowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Joanny Retzlaff z udziałem Vytautasa Tamulionisa

o zawezwanie do próby ugodowej

na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1) k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c.

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia na podstawie art. 357 ust. 5 k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c.:

Mając na uwadze okoliczność, że do chwili obecnej nie złożono wniosku o podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 6) k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c., Sąd na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1) k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 2 k.p.c. jest zobligowany do umorzenia postępowania w niniejszej sprawie.

Na postanowienie przysługuje zażalenie. Aby wnieść zażalenie, należy w terminie tygodnia od dnia od doręczenia postanowienia zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czyjego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wejherowie albo bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gdańsku – w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

Sie 202020
 

Sygn. akt I Ns 521/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 28 października 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 521/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Małgorzacie Chmiel, zmarłej w dniu 16.12.2016 r. w Pucku, ostatnio stale zamieszkałej w Pucku.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Sie 052020
 

sygn. akt I Ns 863/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że prawomocnym postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie z wniosku Anity Dzienisz wydanym w sprawie, sygn. akt I Ns 863/19 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Nogalskiego o przystąpieniu w sprawie Kmn 3/19 na wniosek Anity Dzienisz do sporządzenia spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Kozłowskiej zarządzono sporządzenie spisu inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Helenie Kozłowskiej, córce Agnieszki i Bronisława, zmarłej w dniu 14 marca 2019 roku w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 3/14 (PESEL Nr 50052213923).

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Teresie Kozłowskiej oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.

Lip 092020
 

Sygn. akt I Ns 773/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 773/18 zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2018 roku zezwolono wnioskodawcy Kamilowi Krzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50,00 (pięćdziesiąt złotych) tytułem pożyczki zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w księdze wieczystej nr GD1W/00021850/3 na rzecz Banku Spółdzielczego w Łęczycach.

Sąd wzywa wierzyciela do odebrania depozytu.

 

Cze 032019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

  1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
  2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Cze 032019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

Paź 242018
 

OGŁOSZENIE

Wnioskodawcy Jan Skwiercz, Józef Skwiercz i Roman Skwiercz w dniu 20 sierpnia 2018 roku złożyli w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 20 sierpnia 2018 roku po Marianie Skwiercz, syna Alojzego i Franciszki, PESEL 56051207354, zmarłego dnia 25 lipca 2018 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałego w Dębogórzu.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 22 października 2018 roku

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie