Sty 212020
 

Sygn. akt I C 1799/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt I C 1799/19 z powództwa Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przeciwko Bożenie Chmielewskiej – Shalan ostatnio stale zamieszkałej w Łęczycach przy ul. Długiej 27 został ustanowiony dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Bożeny Chmielewskiej – Shalan kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Agnieszki Michałek – Dziubińskiej.

Sty 202020
 

Sygn. akt I Ns 575/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 575/19 z wniosku Wiesława Kupeć wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Annie Krawczyk córce Antoniego i Zofii zmarłej w dniu 26 marca 2009 roku w Łubko wie ( PESEL 26102305861).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Sty 172020
 

Sygn. akt I Ns 1340/19

POSTANOWIENIE

Dnia 27.12.2019 r.

Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
przewodniczący: SSR Beata Bladowska
po rozpoznaniu w dniu 27.12.2019 r. w Wejherowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Jastarnia
z udziałem Jadwigi Boszke
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

  1. zezwolić Gminie Jastarnia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 831,38 zł (osiemset trzydzieści jeden złotych 38/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Puckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr GN.683.38.2016, która to kwota ma zostać wypłacona Jadwidze Boszke lub jej następcom prawnym na ich wniosek po wykazania swoich uprawnień, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków;
  2. wezwać Jadwigę Boszke lub jej następców prawnych do odbioru depozytu przez ogłoszenie następującej treści:

„Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1340/19 wydał postanowienie z dnia 27 grudnia 2019 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Jastarnia na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Wejherowie kwoty 831,38 zł (osiemset trzydzieści jeden złotych 38/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Puckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr GN.683.38.2016. Wobec powyższego niniejszym wzywa się Jadwigę Boszke lub jej następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”.

3.ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Jadwigi Boszke lub jej następców prawnych kuratora w osobie Agnieszki Krzywańskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie;

Sty 172020
 

Sygn. akt I Ns 1024/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1024/19 wydał postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Puckiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Wejherowie kwoty 6.974,50 zł (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 50/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Puckiego z dnia 28 czerwca 2019 r. nr GN.683.112.2017. Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Bronisława Renusz do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Sty 092020
 

Sygn. akt I C 1629/18

ZARZĄDZENIE

Sąd Rejonowy;
Wydział I Cywilny;
84-200 Wejherowo;
Ul. Reformatów 9/16

Przewodniczący zarządził:

Ustanowić dla pozwanego Daniela Frankowskiego ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie Praga-Południe przy ulicy Siennickiej 23/66 kuratora dla uczestnika nieznanego z miejsca pobytu w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie pani Agnieszki Krzywańskiej.

 

Gru 302019
 

Sygn. akt I Ns 711/19

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 15.11.2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 711/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Antonim Janie Budzisz, synu Józefa i Joanny, zmarłym w dniu 19.03.2019 r., ostatnio stale zamieszkałym w Pucku.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 

Gru 302019
 

Sygn. akt I Ns 1038/19

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 15.11.2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1038/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Teresie Kapszukiewicz, córce Józefa i Joanny, zmarłej w dniu 12 grudnia 2015 roku w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie oraz po Andrzeju Kapszukiewicz, synu  Józefa i Józefy, zmarłym w dniu 06 czerwca 2016 roku w Pucku, ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 

Gru 172019
 

Sygn. akt I N 1264/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony dnia 20 listopada 2017 roku przed notariuszem Hanną Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni (Rep. A Nr 7150/2017) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po mężu i ojcu składających oświadczenie – Zbigniewie Tadeuszu Groth, (PESEL Nr 62021202999) zmarłym w dniu 18 czerwca 2017 roku Berlinie, ostatnio stale zamieszkałym wŁebnie przy ul. Kulingi 1A.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Gru 172019
 

Sygn. akt I N 821/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny zawiadamia, że do tutejszego Sądu wpłynął akt notarialny sporządzony dnia 29 czerwca 2018 roku przed zastępcą notarialnym notariusza Piotra Langowskiego Magdaleną Kocięda w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku (Rep. A Nr 4849/2018) zawierający między innymi oświadczenie w przedmiocie wykazu inwentarza po synu składających oświadczenie – Bogdanie Piotrze Pulczyńskim, (PESEL Nr 79071512019) zmarłym w dniu 18 czerwca 2018 roku Sulicicach, ostatnio stale zamieszkałym w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 77.

Sąd Rejonowy w Wejherowie zawiadamia, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd Rejonowy w Wejherowie poucza, że zgodnie z art. 637 ust. 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Gru 062019
 

Sygn. akt I Ns 521/19

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 28 października 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 521/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Małgorzacie Chmiel, zmarłej w dniu 16.12.2016 r. w Pucku, ostatnio stale zamieszkałej w Pucku.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”