Lut 252021
 

Sygn. akt I Ns 59/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny na podstawie art. 609 ust. 2 k.p.c. zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Wejherowie pod sygn. akt I Ns 59/20 prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Agnieszki Murawskiej – Konkel o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Brunonie Konkelu, synu Józefy z domu Grzybowskiej oraz Leona, ostatnio stale zamieszkałym w Wejherowie, zmarłym w dniu 12 kwietnia 2018 roku w Kostkowie. Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny informuje, że spadkodawca w chwili śmierci był emerytem, zgodnie z dokonanymi ustaleniami w skład spadku wchodzi udział w objętym do daty śmierci spadkodawcy ustrojem ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 119 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Wejherowie przy ul. Osiedle Kaszubskie 21 wraz ze związanym z tym prawem wynoszącym 75/10000 części udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą Kw Nr GD1W/00080990/7, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Wejherowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr GD1W/00086919/8.

 

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego Jana Brunona Konkela, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Lut 222021
 

Sygn. akt I Ns 856/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 10 lutego 2021 roku w sprawie sygn. akt I Ns 856/20 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mateuszu Piotrze Łaga (PESEL Nr 90101502178), zmarłemu w dniu 10 maja 2020 roku w Doix (Francja), ostatnio stale zamieszkałym w Bolszewie przy ul. Topolowej 7 (84-239 Bolszewo).

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Lut 152021
 

Sygn. akt I Ns 70/20

OGŁOSZENIE

Wnioskodawca Ewa Stojaczyk w dniu 7 stycznia 2020 roku złożyła w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 7 stycznia 2020 roku po Sylwestrze Świderskim, synu Heleny i Antoniego, PESEL 56123103610, zmarłego dnia 2 października 2018 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałego w Wejherowie.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Wejherowo, dnia 2 lutego 2021 roku

 

 

SSR Tomasz Robak

Lut 152021
 

Sygn. akt I Ns 968/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 968/20 z wniosku Macieja Andrzeja Szweda w dniu 12 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Romanie Szweda, synu Bolesława i Leokadii, zmarłemu w dniu 11 maja 2020 roku w Redzie, posiadającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Redzie.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sty 222021
 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 27/20 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w dniu 8 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Annie Wyciszkiewicz, córce Marianny, zmarłej w dniu 26 października 2017 roku w Wejherowie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łężycach.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sty 222021
 

Sygn. akt I Ns 365/20

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 365/20 z wniosku Przemysława Pipka w dniu 11 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Sławomirze Pipka, synu Huberta i Bernardy, zmarłym w dniu 5 lutego 2020 roku w Dobrzewinie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Dobrzewinie, ul. Dębowa 11, (PESEL: 53070910276).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje, że w dacie wydania postanowienia złożono sądowi spadku spis inwentarza składników majątkowych wchodzących w skład spadku po Sławomirze Pipka oraz poucza, że zgodnie z art. 63811 in pr. k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.”

 

 

 

Cze 032019
 

Sygn. akt I Ns 1183/18

 

Zarządzenie

 

(…)

  1. na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o treści:
  2. „W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1183/18 został złożony sporządzony przez Teresę Lezner, Jolantę Gappa, Emilię Mudlaf, Aureliana Mudlaf, Tomasza Mudlaf, Iwonę Szenkin, Danutę Minkowską, Sabinę Kryger, Gabrielę Hildebrandt, Stanisława Mudlaf, Janinę Hildebrandt, Bernarda Rumkowskiego Wykaz Inwentarza po Walerii Rumkowskiej PESEL 51070312241, zmarłej w dniu 20 listopada  2015 r. ostatnio stale zamieszkałej 84-100 Puck, Sławutówko 6/3. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

 

(…)

 

Wejherowo, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Cze 032019
 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 439/17 postanowienia o zarządzeniu spisu inwentarza po Mariannie Polkowskiej córce Bolesława i Stanisławy zmarłej w dniu 12 stycznia 2014 roku w Rumi nr pesel 28012308965 ostatnio zamieszkałej w Rumi przy ul. Tysiąclecia 68.

Sąd poucza, że osoby spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gru 312018
 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.09.2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1007/18 został złożony Wykaz Inwentarza  po Marianie Deling PESEL 45081200392, zmarłym w dniu 31 marca  2015 r. ostatnio stale zamieszkałym we Władysławowie ul. Floriana Ceynowy 12. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Nadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”,

Paź 242018
 

OGŁOSZENIE

Wnioskodawcy Jan Skwiercz, Józef Skwiercz i Roman Skwiercz w dniu 20 sierpnia 2018 roku złożyli w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 20 sierpnia 2018 roku po Marianie Skwiercz, syna Alojzego i Franciszki, PESEL 56051207354, zmarłego dnia 25 lipca 2018 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałego w Dębogórzu.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Wejherowo, dnia 22 października 2018 roku

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie