Opłaty sądowe

 

INFORMACJA  o funkcjonowaniu kasy

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie funkcjonuje kasa w budynku przy ulicy Wniebowstąpienia 4 w Wejherowie obsługująca interesantów w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:15 (przerwa 12:30 – 13:00). W kasie możliwym jest uiszczanie opłat sądowych w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem kart płatniczych Visa lub Mastercard przy użyciu terminala płatniczego.

 

 

 

 

INFORMACJA

w zakresie braku możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych /Dz.U. z 2016r. poz. 408/ zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016r. /Dz.U. z 2016r. poz.948/, które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /tj. Dz.U. z 2018r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293/, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków  zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości.

 

 

 

Numer rachunku bieżącego dochodów (wpisy sądowe, opłaty, grzywny, koszty sądowe, klauzule) Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

59 1010 1140 0071 8422 3100 0000

Numer rachunku na zaliczki dla biegłego, tłumacza, kuratora Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

96 1010 1140 0071 8413 9800 0000

 

Numer rachunku sum depozytowych (poręczenia, zabezpieczenia, dep. komornicze, ceny nabycia) Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Z dniem 1 stycznia 2015r. wszelkie depozyty wpłacane być powinny na rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku:

rachunek bankowy prowadzony w PLN                    57 1130 1017 0021 1000 9590 0004

rachunek bankowy prowadzony w USD                    30 1130 1017 0021 1000 9590 0005

rachunek bankowy prowadzony w EUR                    14 1130 1017 0021 1000 9590 0002

rachunek bankowy prowadzony w CHF                    41 1130 1017 0021 1000 9590 0001

rachunek bankowy prowadzony w GBP                    84 1130 1017 0021 1000 9590 0003

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie