Władze

 

Prezes Sądu – SSR Ewa Kruk

tel. 58 67 28 891

 1. kieruje pracą Sądu i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu;
 2. sprawuje nadzór zwierzchni w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i podejmuje stosowne czynności w tym zakresie;
 3. załatwia sprawy kadrowe w zakresie swoich uprawnień;
 4. podejmuje decyzje związane z administrowaniem Sądu;
 5. sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym oraz Oddziałem Kadr;
 6.  sprawuje ogólny nadzór nad pracą kuratorów zawodowych dla dorosłych i kuratorów zawodowych rodzinnych;
 7. odpowiada za terminowość i prawidłowość sprawozdań statystycznych;
 8. kieruje – w zleconym zakresie obowiązków – pracami związanymi z obronnością, a także odpowiada za zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej;
 9. przyjmuje i załatwia skargi od petentów;
 10. wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu Rejonowego w Wejherowie z mediami;
 11. wykonuje czynności służbowe w stosunku do dyrektora sądu;
 12. reprezentuje Skarb Państwa w procesach sądowych, w zakresie przyznanych jej kompetencji;
 13. sprawuje ogólny nadzór nad sprawami z elementem zagranicznym „Oz”;
 14. sprawuje bieżący nadzór nad II Wydziałem Karnym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz Zamiejscowym IX Wydziałem Karnym z siedzibą w Pucku;
 15. nadzoruje ściąganie należności sądowych oraz sprawy ławników;
 16. współpracuje bezpośrednio z dyrektorem sądu w zakresie realizacji wszystkich inwestycji związanych z działalnością Sądu;
 17. zastępuje Wiceprezesa Sądu podczas jego nieobecności w pracy;
 18. orzeka w Zamiejscowym IX Wydziale Karnym, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Wydziału.

 

Wiceprezes Sądu SSR Beata Czabotar-Magulska

tel. 58 67 28 891

 1. sprawuje bieżący nadzór nad I Wydziałem Cywilnym, IV Wydziałem Ksiąg Wieczystych oraz Zamiejscowym V Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku;
 2. przyjmuje interesantów i załatwia skargi w sprawach dotyczących wydziałów, nad którymi sprawuje nadzór opisany w pkt. l;
 3. sprawuje nadzór nad pracą komorników sądowych;
 4.  zastępuje Prezesa Sądu podczas jego nieobecności w pracy;
 5.  orzeka w I Wydziale Cywilnym w którym pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału.

 

Dyrektor Sądu – mgr Dariusz Kubach

tel. 58 67 28 9 97

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art.8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 2.  wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;
 4.  określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
 6.  dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.
 Opublikowano przez o 09:35
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie