Wydziały

 

Wydział I Cywilny

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: SSR Beata Czabotar-Magulska

Kierownik sekretariatu: Iwona Potrykus

tel. 58 67 28 879,  fax 58 67 28 873

e-mail: w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Wydział II Karny

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Kruk 

Kierownik sekretariatu: Irena Rost

tel. 58 67 28 901, fax 58 67 28 902

e-mail : w2karny@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: SSR Jakub Cyrankowski

Kierownik sekretariatu: Izabela Zielonka

tel. 58 67 28 974, fax 58 67 28 973

e-mail: w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy ze stosunków z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego za wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa oraz o ubezwłasnowolnienie, sprawy nieletnich zgodnie z ustawą z dnia 26. 10. 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, sprawy z ustawy z dnia 19.08. 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy z ustawy z dnia 26.10. 1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, sprawy z ustawy z dnia 5. 12. 1996r. o zawodzie lekarza, sprawy osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26.10. 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawy nieletnich uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych na podstawie ustawy z dnia 24. 04. 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii – dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych  

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Marek Umiński

Kierownik sekretariatu: Emilia Sałata

tel.  58 6728-880 fax. 58 6728-883 

e-mail: ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku zniesiony z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. MS poz. 253 z 2020r.) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Księgi wieczyste zostały przeniesione do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku – zniesiony z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. MS poz. 253 z 2020r.) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Sprawy ze zniesionego Wydziału będą rozpoznawane w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wejherowie

 Opublikowano przez o 08:58
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie